Regulamin hotelu dla zwierząt ,,SZEPTUN Wczasy Twojego Psa”

1. § Informacje ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Hotelu dla Zwierząt ,,SZEPTUN Wczasy Twojego Psa” jest Pani Aneta Myśliwiec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maksymalistka Aneta Myśliwiec z siedzibą w Goszyce, Goszyce ul. Wiejska 44, 47-246 poczta Kotlarnia, NIP 5732471397
 2. Regulamin Hotelu dla zwierząt określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez zwierzę Hotelu dla zwierząt ,,SZEPTUN Wczasy Twojego Psa” w Goszycach 47-246, przy ul. Wiejskiej 47,49.
 3. Regulamin jest integralną częścią Umowy na powierzenie zwierzęcia.
 4. Terminy zastosowane w regulaminie:
  1. Hotel – Hotel dla zwierząt ,,SZEPTUN Wczasy Twojego Psa”.
  2. Powierzający – klient, właściciel zwierzęcia lub osoba pozostawiająca zwierzę
   w Hotelu.
  3. Cennik – cennik usług obowiązujący w Hotelu na podstawie, którego dokonywana jest wycena wartości usług świadczonych przez Hotel,
  4. Umowa – umowa na powierzenie zwierzęcia na podstawie której zwierzę zostaje oddane na pobyt w Hotelu.
  5. Formularz Zgłoszeniowy – formularz, który należy uzupełnić w czasie dokonywania rezerwacji pobytu zwierzęcia w Hotelu stanowiący źródło wstępnych informacji na temat zwierzęcia, którego ma dotyczyć pobyt, umożliwiający pozyskanie informacji na temat możliwości rezerwacji pobytu danego zwierzęcia w danym terminie,
  6. Formularz Rezerwacyjny – formularza, otrzymywany od Hotelu w odpowiedzi na przesłany uprzednio Formularz Zgłoszeniowy, który należy uzupełnić najpóźniej w dniu podpisania umowy na powierzenie zwierzęcia stanowiący załącznik nr 1 do Umowy powierzenia zwierzęcia oraz źródło informacji na temat powierzanego zwierzęcia, którego otrzymanie oznacza potwierdzenie możliwości dokonania rezerwacji pobytu psa w Hotelu w uzgodnionym terminie.

2. § Wnioskowane informacje

 1. Hotel dla zwierząt zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą opieką, dbać o jego zdrowie i bezpieczeństwo.
 2. W celu zapewnienia najlepszej opieki nad powierzanym zwierzęciem Powierzający zobowiązany będzie do udzielenie pełnych, rzetelnych i prawdziwych informacji na temat powierzanego zwierzęcia poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz Rezerwacyjnego (szczepienia, stan zdrowia, usposobienie). Uzupełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz Rezerwacyjny stanowił będzie załącznik nr 1 i 2 do Umowy powierzenia zwierzęcia.

3. § Warunki przyjęcia

 1. Hotel rekomenduje przed pierwszym planowanym pobytem zwierzęcia w Hotelu wcześniej umówioną bezpłatną wizytę zapoznawczą psa w Hotelu, ułatwiającą późniejszą aklimatyzację w czasie planowanego pobytu.
 2. Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta:
  1. zdrowe
  2. posiadające książeczkę zdrowia/paszport potwierdzające posiadanie przez zwierzę aktualnych szczepień (co najmniej godzina przed przyjazdem) na wściekliznę oraz (co najmniej 72 h przed przyjazdem) kaszel kenelowy,
  3. odrobaczone (co najmniej 2 miesiące przed przyjazdem) oraz zabezpieczone przeciwko kleszczom oraz pchłom,
  4. nieagresywne w stosunku do ludzi oraz innych zwierząt,
  5. nieobciążone problemami behawioralnymi,
  6. niebędące w okresie rui/ cieczki.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt Hotel nie przyjmuje zwierząt:
  1. psów agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.
  2. bez aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie, kaszlowi kenelowemu i innym chorobom zakaźnym,
  3. bez zabezpieczeń przeciw endo i ektopasożytom,
  4. chorych na choroby zakaźne,
  5. suk w cieczce (w przypadku braku możliwości zaoferowania w danym terminie miejsc odosobnienia),
  6. suk w zagrożonej ciąży.
 4. Po dokonaniu stosownych uzgodnień oraz pokryciu opłat związanych
  z pobytem zwierzęcia w Hotelu, w sytuacji możliwości zapewnienia przez Hotel zwierzęciu odpowiedniego miejsca odosobnienia w danym terminie, możliwy jest pobyt:
  1. zwierzęcia chorego (z wyłączeniem chorób zakaźnych),
  2. samicy w czasie cieczki.
 5. Zwierzęta przyjmowane do Hotelu powinny posiadać własne akcesoria i karmę.
 6. Wymagane akcesoria dla psów: obroża z adresatką, smycz, kaganiec (jeśli jest potrzeba stosowania na spacerach bądź u weterynarza), swoje posłanie (legowisko, kocyk, ręcznik nie prane przed przyjazdem), ewentualnie ulubiona zabawka.

4. § Rezerwacje i płatności

 1. Pobyt psa w Hotelu możliwy jest wyłącznie po uprzednim dokonaniu rezerwacji oraz wpłacie wymaganej zaliczki w terminie.
 2. Zapytania dokonuje się poprzez uzupełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.wczasytwojegopsa.pl, a następnie w odpowiedzi na zwrotną informację mailową Hotelu rezerwacji dokonuje się poprzez wypełnienie dalszej części Formularza Rezerwacyjnego oraz dokonanie opłaty i przesłanie mailowo potwierdzenia wpłaty na adres szeptun@wczasytwojegopsa.pl bądź poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania/kwestie zawarte w obu Formularzach drogą telefoniczną i dokonanie wpłaty.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest łączne uzupełnienie oraz przesłanie Hotelowi Formularza Zgłoszeniowego, Rezerwacyjnego oraz wpłata wymaganej zaliczki/całości, dokonana najpóźniej w terminie dwóch dni od dnia otrzymania informacji zwrotnej od Hotelu, potwierdzającej możliwość zrealizowania usługi w określonym terminie.
 4. Wysokość zaliczki uzależniona jest od okresu wyprzedzenia z jakim dokonywana jest rezerwacja pobytu, w przypadku:
  1. rezerwacji dokonywanych z wyprzedzeniem mniejszym niż 30 dni wymagana jest wpłata zaliczki równej kwocie 100% wartości planowanego pobytu.
  2. rezerwacji dokonywanych z wyprzedzeniem powyżej 30 dni wymagana jest wpłata zaliczki równej kwocie 50 % wartości planowanego pobytu.
 5. Wpłacone zaliczki w całości zaliczane są na poczet opłat związanych z pobytem
  w Hotelu.
 6. Odwołanie rezerwacji bez zachowania 30 dniowego okresu wyprzedzenia w stosunku do planowanego terminu oddania zwierzęcia do Hotelu nie daje podstaw do zwrotu wpłaconej zaliczki.
 7. Opłaty za pobyt oraz za planowane usługi dodatkowe pobierane są w całości z góry w dniu przekazania zwierzęcia.
 8. Opłaty za planowane usługi dodatkowe w całości płatne są w dniu przywiezienia psa do Hotelu, zaś w przypadku dopłat za nieplanowane usługi dodatkowe lub przedłużony pobyt najpóźniej do chwili odbioru zwierzęcia.
 9. Koszt pobytu ustalany jest na podstawie Cennika Usług. Wszystkie cenny w cenniku usług zawierają podatek VAT. Za każda usługę wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura.
 10. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT konieczne jest przekazania takiej informacji przed dokonaniem wpłaty. W przypadku braku informacji
  o potrzebie wystawienia faktury VAT, wystawiany jest paragon fiskalny.
 11. Płatność za pobyt zwierzęcia w Hotelu uiszczana jest gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto bankowe Hotelu: mBank 06 1140 2004 0000 3502 7514 7494.
 12. Pierwszeństwo przyjęcia do Hotelu mają zwierzęta, których planowany pobyt
  w określonym terminie został wcześniej zarezerwowany i opłacony.

5. § Przedłużenie pobytu

 1. Ustalony okres pobytu zwierzęcia w Hotelu może być – za zgodą Hotelu – zmieniony.
 2. Wydłużenie terminu pobytu zwierzęcia w Hotelu możliwe jest wyłącznie w przypadku możliwości zapewnienia przez Hotel odpowiedniego miejsca oraz na zasadach szczegółowo opisanych w Umowie powierzenia zwierzęcia.

6. § Świadczone Usługi i Cennik

 1. Hotel świadczy usługi opieki nad zwierzęciem na terenie Hotelu.
 2. Poza pobytem oraz opieką Hotel oferuje usługi dodatkowe płatne zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem Usług Dodatkowych zamieszczonym na wczasytwojegopsa.pl w zakładce „oferta i cennik”.

7. § Warunki pobytu

 1. Hotel zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, by każde zwierzę było zdrowe
  i bezpieczne, a akcesoria dostarczone przez właściciela pozostały w dobrym stanie.
 2. Zwierzęta przyjmowane do Hotelu powinny posiadać własne akcesoria, karmę, (leki).
 3. Opłaty za pobyt zwierzęcia w Hotelu nie obejmują kosztów wyżywienia, rekomendowane jest dostarczenie własnej karmy jeżeli jest odmienna od karmy dostępnej w aktualnej ofercie Hotelu.
 4. Wyżywienie karmą oferowaną przez Hotel jest usługą dodatkową płatną zgodnie
  z Cennikiem Usług Dodatkowych.
 5. Zwierzęta pozostawione pod opieką hotelu przebywają w indywidualnych boksach
  w pomieszczeniach zamkniętych. W sytuacji przyjęcia na pobyt kilku psów wspólnie zamieszkujących istnieje możliwości na prośbę Powierzającego na umieszczenie psów w jednym wspólnym boksie.
 6. Zwierzę pozostawione w Hotelu otrzymuje minimum dwa posiłki lub w zależności od indywidualnych potrzeb, ustalonych z Powierzającym oraz ma zapewniony stały dostęp do wody w boksie i na wybiegach.
 7. Zwierzęta wyprowadzane są w celach higienicznych poza kojce przynajmniej 3 razy w ciągu doby.
 8. Hotel zapewnia wybiegi na ogrodzonym terenie Hotelu, w których psy przebywają razem
  z innymi psami, jeżeli nie ma ku temu przeszkód i nie zostało to uzgodnione odrębnie, dwa razy dziennie w ramach sesji w godzinach dopołudniowych (9:00 – 12:00) oraz popołudniowych (16:00 – 19:00).
 9. W okresach wysokich temperatur w godzinach 12:00-16:00 psy mają zagwarantowany odpoczynek w boksach.
 10. Pobyt psa w Hotelu, w szczególności harmonogram dnia jest tak skomponowany, aby zapewnić zwierzętom odpowiednią dawkę ruchu – kilka godzin na dobę oraz odpoczynku 16 – 20 godzin na dobę, zgodnie z wiedzą naukową o proporcjach czasowych aktywności i odpoczynku psów.
 11. W czasie aktywności zwierząt, a także w innych godzinach po uprzednim ustaleniu, możliwe jest zapewnienie zwierzęciu dodatkowych atrakcji oferowanych przez Hotel w ramach usług dodatkowych płatnych zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych.
 12. Hotel nie bierze odpowiedzialności za choroby zwierzęcia oraz ich konsekwencje nie wynikające z winy Hotelu.

8. § Godziny pracy hotelu

 1. Zwierzęta pozostawione w Hotelu mają zapewnioną opiekę.
 2. Doba hotelowa trwa 24 h rozpoczyna się w przedziale od 8:30-11:00  lub w przedziale od 15:30-18:00 w dniu przyjazdu zwierzęcia do Hotelu, a kończy się o tej samej godzinie następnego dnia w przedziale od 8:30-11:00   w przypadku zwierząt oddanych w godzinach dopołudniowych oraz w przedziale od 15:30-18:00 w przypadku zwierząt oddanych w godzinach południowych w dniu wyjazdu zwierzęcia z Hotelu.
 3. Opłaty za pobyt w Hotelu naliczane są w oparciu o iloczyn dób hotelowych oraz stawki za jedną dobę hotelową pobytu zgodnie z Cennikiem, powiększone o sumę opłat za usługi dodatkowe wynikające z Cennika Usług Dodatkowych.
 4. W przypadku przekroczenia pobytu poza godziny obejmujące dobę hotelową naliczone zostaną opłaty odpowiadające wynagrodzeniu za całą kolejną dobę hotelową, niezależnie od czasu rzeczywistego przekroczenia doby hotelowej.
 5. W godzinach do 8:30, po 18:00 oraz miedzy 11:30-15:30 Hotel nie realizuje przyjęć ani odbiorów psów.
 6. W celu usprawnienia formalności związanych z wymeldowaniem zwierzęcia, zalecane jest poinformowanie Hotelu o odbiorze zwierzęcia z minimum 30 minutowym wyprzedzeniem.
 7. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

9. § Informacje dodatkowe

 1. Hotel będzie prowadził akcje promocyjne oferując zniżki na wybrane usługi.
  O ile w szczegółowym opisie akcji nie zostanie określone inaczej można korzystać tylko
  z jednej promocji na raz.
 2. Hotel posiada wewnętrzne standardy utrzymania jakości usług, do których przestrzegania zobowiązani są pracownicy Hotelu.
 3. W przypadku ponownego korzystania z usług Hotelu przez tego samego Psa w czasie rezerwacji kolejnego pobytu wymagane będzie potwierdzenie aktualności informacji zawartych w poprzednio przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym i w przypadku większego odstępu czasu od ostatniego pobytu ponowne wypełnienie Formularza Rezerwacyjnego w zakresie szczepień, odrobaczenia, zabezpieczeniom przeciw pchłom, stanu zdrowia.

10. § Udostępnianie wizerunku zwierzęcia

Hotel ma prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć zwierzęcia oraz filmików z jego udziałem w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej obiektu. Publikacja na życzenie Opiekuna może odbywać się anonimowo, bez podawania imienia zwierzęcia.

11. § Przetwarzanie Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Hotel odbywa się na zasadach szczegółowo opisanych w umowie o powierzenie zwierzęcia.

12. § Przepisy ogólne

W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin oraz Umowa o powierzeniu zwierzęcia, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.